• ព័ត៌មាន
  • //
  • ទិសដៅទាំង ៤៖ កាលវិភាគសន្និសីទនិងការចុះឈ្មោះឆ្នាំ ២០១៥!

ទិសដៅទាំង ៤៖ កាលវិភាគសន្និសីទនិងការចុះឈ្មោះឆ្នាំ ២០១៥!

តើអ្នករំភើបអំពី ទិសដៅបួន នៅក្នុងការដួលរលំ? កាលវិភាគសម្រាប់សន្និសីទត្រូវបានបញ្ចប់ហើយការចុះឈ្មោះបានបើកហើយ! ចុច​ទីនេះ ដើម្បីមើលខិត្តប័ណ្ណចុះឈ្មោះពេញលេញហើយត្រូវប្រាកដថាបានមើលទំព័រ ៥ ជាមួយព័ត៌មានទាំងអស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍រំលេចពិសេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអប់រំវប្បធម៌ Musqueam ។