• ព័ត៌មាន
  • //
  • ខេត្តតំឡើង VLT ថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងល្បែងស៊ីសង

ខេត្តតំឡើង VLT ថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងល្បែងស៊ីសង

នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងទប់ស្កាត់ល្បែងស៊ីសងដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានខេត្តនេះបានដាក់ចេញនូវអេធីអឹមធីថ្មីចំនួន ៦.០០០ ដែលត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងពិសេសដើម្បីកំណត់ចំនួនប្រាក់និងពេលវេលាដែលអាចចំណាយលើម៉ាស៊ីន។

អាន​អត្ថបទ