ការផ្ញើសារឆ្លាតវៃដែលដំណើរការ

រដូវ ២ | ភាគទី ៥

តើឆ្នោតរដ្ឋជំរុញការលេងល្បែងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្តេច? ថោលីលេកថេកអ្នកគ្រប់គ្រងការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតអិលធីឌីខារ៉ូលីណានិយាយអំពីមេរៀនដែលទទួលបានក្នុងអាជីពរបស់នាងអំពីការលេងល្បែងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងការការពារការផ្ញើសារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ស្វែងយល់ថាតើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីឥឡូវនេះទិន្នន័យដែលបង្ហាញថាវាដំណើរការហើយហេតុអ្វីបានជាអតិថិជនចូលចិត្តវា។

យោងនៅក្នុងវគ្គនេះ៖ https://nclottery.com/PlaySmart